کلوب های فلای بورد

              

 • CarabinerCarabiner
 • FB02042 1FB02042 1
 • FB03032 1FB03032 1
 • FB03041 1FB03041 1
 • FB03043 1FB03043 1
 • FB03043 2FB03043 2
 • FB03044 1FB03044 1
 • FB03044 2FB03044 2
 • FB03C04 1FB03C04 1
 • FB03C08 1FB03C08 1
 • FB03C08 2FB03C08 2
 • FB03C09 FB03C10 1FB03C09 FB03C10 1
 • FB03C11 1FB03C11 1
 • FB03C11 2FB03C11 2
 • FB03C13 1FB03C13 1
 • FB03C29 1FB03C29 1
 • FB03C29 2FB03C29 2
 • FB03C30 1FB03C30 1
 • FB03C39 1FB03C39 1
 • FB03C42 1FB03C42 1
 • Fly Board Boots 2014Fly Board Boots 2014
 • Fly V3 (17)Fly V3 (17)
 • HB01004 1HB01004 1
 • HB01004 2HB01004 2
 • HB01004 3HB01004 3
 • HB01052 1HB01052 1
 • HB01052 2HB01052 2
 • HB01053 1HB01053 1
 • HB01053 2HB01053 2
 • HB01056 1HB01056 1
 • HB01056 2HB01056 2
 • HB01B01 1HB01B01 1
 • HB01B01 2HB01B01 2
 • HB01B02 1HB01B02 1
 • HB01B03 1HB01B03 1
 • HB01B03 2HB01B03 2
 • HB01B03 3HB01B03 3
 • HB01C01 1HB01C01 1
 • HB01C01 2HB01C01 2
 • HB01C02 1HB01C02 1
 • HB01C03 1HB01C03 1
 • HB01C03 2HB01C03 2
 • HB01C06 1HB01C06 1
 • HB01C06 2HB01C06 2
 • Hose Bearing Swivel 2014 V3 BHose Bearing Swivel 2014 V3 B
 • Hose StrapHose Strap
 • JP01032 1JP01032 1
 • JP01032 2JP01032 2
 • KAE0001 1KAE0001 1
 • KAE0001 2KAE0001 2
 • Pump Interface 2014Pump Interface 2014
 • U Pipe Nozzles & Caps AU Pipe Nozzles & Caps A
 • U Pipe or Elbow 2014U Pipe or Elbow 2014
 • X-Armor HoseX-Armor Hose
 • X-Power Hose 18mX-Power Hose 18m
 • Y PipeY Pipe
 • ZR01300 1ZR01300 1
 • ZR01300 2ZR01300 2
 • ZR01A11 1ZR01A11 1
 • ZR01A16 1ZR01A16 1
 • ZR01A16 2ZR01A16 2
 • ZR01A16 3ZR01A16 3
 • ZR01A16 4ZR01A16 4
 • ZR01C15 1ZR01C15 1
 • ZR01C15 2ZR01C15 2
 • کامل سی دوو چهار پیچ کامل سی دوو چهار پیچ
 • و کلیپسهای تخته فلای بورد و کلیپسهای تخته فلای بورد
 • فلای بورد فلای بورد

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه